TMC Forum

ลานวัด => ร่วมทำบุญ - บริจาค => ข้อความที่เริ่มโดย: เปรียญบ้านนอก ที่ 23 มิถุนายน 2009, 03:56:33 PMหัวข้อ: กองทุนเพื่อการศึกษา "ลูกหลวงพ่อทองคำ"
เริ่มหัวข้อโดย: เปรียญบ้านนอก ที่ 23 มิถุนายน 2009, 03:56:33 PM

กองทุนเพื่อการศึกษา "ลูกหลวงพ่อทองคำ"


(http://www.wattraimitr-withayaram.com/new_t/Doc/forum_pic/10.png)


กองทุนเพื่อการศึกษา  “ลูกหลวงพ่อทองคำ”

หลักการและเหตุผล
   
               การศึกษา ในความหมายทั่วไปหมายถึง   กิจกรรมที่ทำให้เกิดการเรียนการสอน  อันก่อให้เกิดความรู้  ความคิด  และความสามารถ  ในการกระทำสิ่งต่างๆซึ่งจัดเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของสังคม  เพราะเป็นตัวกำหนดให้สังคมพัฒนาไปในทิศทางที่พึงประสงค์โดยทำหน้าที่ผลิตบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และทำให้บุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  การศึกษาจึงเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้  ซึ่งเรียกกันว่า  ศึกษาศาสตร์  หรือศาสตร์แห่งการศึกษานั่นเอง
         ศาสตร์แห่งการศึกษา  ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้น  หมายถึงกระบวนการอบรมสั่งสอน  ซึ่งเน้นในเรื่องที่จะสอนให้บุคคลเป็นผู้มีความรู้  และมีความประพฤติดี  คือเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง   การศึกษาตามนัยของพระพุทธศาสนาจึงมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนาชีวิต  สังคม  ประเทศชาติ  และโลก  ผลผลิตจากการศึกษานั้น  จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพดังนี้

             ๑.   มีกาย  วาจา  สะอาด  ไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนและผู้อื่น (ศีล)
             ๒.   มีใจ  สงบสงัดจากความโลภ  โกรธ  หลง  (สมาธิ)
             ๓.   มีปัญญาในการคุ้มครองตน  บริหารตน จนสามารถทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  ตลอดถึงประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม (ปัญญา)

จุดประสงค์

             ๑.   เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้อยู่ในชนบทห่างไกล ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาแทบจะกล่าวได้ว่าเกือบจะเป็นโอกาสสุดท้าย  ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้
             ๒.   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุ-สามเณร  ผู้มีความตั้งใจ  มีความวิริยะ  อุตสาหะ  ในการศึกษาเล่าเรียน  จนสามารถสอบผ่านในชั้นนั้นๆได้
             ๓.   เพื่อเป็นศาสนทายาทและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป


รายนามพระเถระผู้ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา“ลูกหลวงพ่อทองคำ”
วัดไตรมิตรวิทยาราม  วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร
--------------------

(http://www.wattraimitr-withayaram.com/new_t/Doc/forum_pic/21.jpg)