..
พุทธสุภาษิต : วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ - คนล่วงทุกข์ได้เพราะความขยันมั่นเพียร.
    ประวัติ : พระวิสุทธาธิบดี

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระวิสุทธาธิบดี
ตำแหน่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : ไสว    นามสกุล : วีรธรรมานุศาสก์    ฉายา : ฐิตวีโร

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับวัน  ที่บ้านคลองสวน ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตร นายแฉ่ง นางแช่ม อาชีพค้าขาย

บรรพชา

บรรพชาเมื่อ วันเสาร์ ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ที่วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มี พระครูศรีวรพินิจ (ยุ้ย อันุทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

อุปสมบท เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ณ อุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ สิสฺสเทวมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวันรัต ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์
พระอาจารย์โป๊ะ ธมฺมสโร วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระใบฎีกา ขำ อินฺทโชติ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สำเร็จญัตติจตุตถกรรม เวลา ๑๔.๒๐ น. ได้ฉายาว่า ฐิตวีโร (ผู้ดำรงไว้ซึ่งความแกล้วกล้าสามารถ)

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๗ ประโยค, พุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้นักธรรมเอก
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๑ ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗ วันที่ ๑๒ มกราคม เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พ.ศ. ๒๔๘๙ วันที่ ๖ พฤศจิกายน เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอสัมพันธวงศ์ และบางรัก
ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ สัมพันธวงศ์ และบางรัก

พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะผู้ตรวจการภาค ๒ รูปที่ ๑

พ.ศ. ๒๔๙๙ วันที่ ๒๗ กันยายน เป็นหัวหน้าคณะวินัยธร ชั้นอุทธรณ์

พ.ศ. ๒๔๙๙ วันที่ ๒ พฤศจิกายน เป็นสังฆมนตรี และเลขาธิการ ก.ส.พ. และได้รับการแต่งตั้งเป็นสังฆมนตรีรวม ๓ สมัย

พ.ศ. ๒๕๐๑ วันที่ ๒๑ มกราคม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา ๘ ปี ถึง พ.ศ. ๒๕๐๘

พ.ศ. ๒๕๐๖ วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นอนุกรรมการมหาเถรสมาคม

พ.ศ. ๒๕๑๔ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นเจ้าคณะภาค ๘

พ.ศ. ๒๕๑๖ วันที่ ๖ มกราคม เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๑ วันที่ ๑๗ พฤศภาคม เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๗ วันที่ ๓๑ พฤศภาคม เป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

งานศึกษา

พระเดชพระคุณ ฯ มีความสนใจใส่ใจการศึกษาทั้งด้านคดีโลกและคดีธรรมเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ได้เปิดสำนักเรียนแผนกธรรมและบาลีขึ้นที่วัดไตรมิตรวิทยารามแล้ว ได้ทำการสอนนักธรรมและบาลีทั้งในเวลาเช้า บ่าย และเวลาค่ำ ด้วยตนเอง จนกระทั่งสามารถสอนพระภิกษุสามเณรในวัดเป็นมหาเปรียญมิใช่น้อย และยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ขยายการศึกษาของสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามด้วย โดยขยายเป็น สาขาที่ ๑ วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาที่ ๒ วัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสาขาที่ ๓ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ ในยุคนั้นเรียกว่า บาลีวิสามัญ โดยมีนโยบายว่า ให้พระภิกษุสามเณรในวัดนั้น ๆ เรียนได้ แม้ภิกษุสามเณรต่างวัดก็สามารถเรียนได้ แม้เด็กชายที่จบประถม ๔ ก็สามารถเรียนได้ แต่มีข้อแม้ว่า เด็กชายนั้นเมื่อเรียนถึงบาลีวิสามัญปีที่ ๓ ต้องบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อให้มีสิทธิ์สอบสมทบกับโรงเรียนรัฐบาล ต่อมาการศึกษาบาลีต้องเลิกไปเพราะมีผลจากการประกาศของทางการคณะสงฆ์ ซึ่งได้จัดตั้งการศึกษาบาลีมัธยมขึ้นใหม่ จึงได้ขอเปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดไตรมิตรวิทยาราม โดยใช้หลักสูตรของกรมสามัญศึกษา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนอย่างใดทั้งสิ้น แต่มีข้อแม้ว่า พระภิกษุสามเณรที่จะเรียนในโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นั้นจะต้องสอบได้ประโยค ๑-๒ เป็นต้นไป จึงมีสิทธิ์เรียน และต้องมีชั่วโมงเรียนบาลีอย่างน้อย ๘๐ % ของชั่วโมงการเรียนบาลี และต่อมาปรากฎว่า สำนักเรียนไตรมิตรวิทยาราม มีนักเรียนบาลีเป็นเปรียญเอกชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยคก็หลายรูปด้วยกัน และในปัจจุบันนี้ได้เปิดสอนบาลีถึงเปรียญธรรม ๗ ประโยค วิชาทางโลกโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ถึงระดับ ๕ (มัธยมปลาย) และเป็นสำนักเรียนแห่งเดียวในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรของกรมสามัญศึกษา และไม่เก็บค่าเล่าเรียนอย่างใดทั้งสิ้น และในฐานะเป็นพระสังฆาธิการระดับผู้บริหารของคณะสงฆ์ จึงเอาใจใส่ดูแลให็พระภิกษุสามเณรในวัดวาอารามต่าง ๆ ให้สนใจการเล่าเรียนพระธรรมวินัยตามประกาศของมหาเถรสมาคม นอกจากนี้ยังได้รับอาราธนาให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาของ สงฆ์ และวิทยาลัยศรีอีสานอึกด้วย

งานเผยแผ่

ในหน้าที่ของสังฆมนตรี ได้ร่วมการประชุมคณะสังฆมนตรีอย่างสม่ำเสมอได้สนองงานของสังฆมนตรีเพื่อ การพระพุทธศาสนามิใช่น้อย

ในหน้าที่เจ้าคณะภาค ก็ได้จัดการอบรมพระสังฆาธิการให้เข้าใจในหน้าที่ ได้ช่วยแก้ไขข้อขัดข้องของพระสังฆาธิการในภาคให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย

ในหน้าที่กรรมการมหาเถรสมาคม ได้รับความไว้วางใจจากมหาเถรสมาคมให้เป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะต่าง ๆ

ในหน้าที่ของเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมเจ้าคณะเขตทุกเดือน เพื่อให้เข้าใจในอำนาจหน้าที่ของตน ๆ และแก้ไขขอ้ขัดข้องของเจ้าคณะพระสังฆาธิการให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และให้มีการประชุมระดับวัด และระดับแขวงในบางครั้งบางคราวอีกด้วย

ในหน้าที่เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้ประชุมพระสังฆาธิการระดับภาคในเขตการปกครอง เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานคณะสงฆ์ แก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้คลี่คลายไปในทางที่ดี และเรียบร้อยทุกประการ

สมณศักดิ์

- ข้อมูลยังไม่ปรากฎ

ปัจจุบัน - มรณภาพ เมื่อ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑ สิริรวมอายุ ๗๙ พรรษา

- ทุกๆ วันที่ ๑๑ ธันวาคมของทุกปี จะเป็นวันจัดงานทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและบรพการีชนแห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร


รายงาน ณ วันที่ 12 ม.ค. 2552 เวลา 22:44:31 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง