..
พุทธสุภาษิต : สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ - ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว.
    ประวัติ : พระมหาญาณทัศน์ ฉฬภิญฺโญ ป.ธ.๗

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระมหาญาณทัศน์ ฉฬภิญฺโญ ป.ธ.๗
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาญาณทัศน์    นามสกุล : วงศ์กำภู    ฉายา : ฉฬภิญฺโญ

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๗ ประโยค, พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต(มจร.)

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

-

ปัจจุบัน จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
- เป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


รายงาน ณ วันที่ 01 ส.ค. 2559 เวลา 23:50:33 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง