..
พุทธสุภาษิต : นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี.
    ประวัติ : พระมหาธนเมศวร์ ธมฺมสฺสโร ป.ธ.๗

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระมหาธนเมศวร์ ธมฺมสฺสโร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาธนเมศวร์    นามสกุล :     ฉายา : ธมฺมสฺสโร

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ- รอการยืนยันข้อมูล  - รอการยืนยันข้อมูล

บรรพชา

- รอการยืนยันข้อมูล

อุปสมบท

- รอการยืนยันข้อมูล

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๗ ประโยค

การศึกษา

- รอการยืนยันข้อมูล

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

- รอการยืนยันข้อมูล

งานศึกษา

- รอการยืนยันข้อมูล

งานเผยแผ่

- รอการยืนยันข้อมูล

สมณศักดิ์

- รอการยืนยันข้อมูล

ปัจจุบัน - จำพรรษา ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร


รายงาน ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2554 เวลา 13:29:52 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง