..
พุทธสุภาษิต : ยถาวาที ตถาการี - พูดอย่างใด ก็ทำอย่างนั้น.
    ประวัติ : พระครูวชิรญาณวัฒน์

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระครูวชิรญาณวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาสุทิตย์    นามสกุล :     ฉายา : วชิรญาโณ

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๓ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ----ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ พระฐานานุกรมใน พระธรรมภาวนาวิกรม (ธงชัย)
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวชิรญาณวัฒน์

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2554 เวลา 13:22:04 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง