..
พุทธสุภาษิต : สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ - ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว.
    ประวัติ : สมเด็จพระพุฒาจารย์

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม สมเด็จพระพุฒาจารย์
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : สนิท    นามสกุล : วงศ์ษา    ฉายา : ชวนปญฺโญ

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๕ ปีมะเมีย  บิดา-นายแหนบ มารดา-นางไสว เกิดบ้านหมู่ที่ ๖ เลขที่ ๒๘ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

บรรพชา

วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๙ ปีมะแม ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา พระอุปัชฌาย์ พระอดุลสารมุนี วัดท่าเกวียน ตำบลพนม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อุปสมบท

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖ ปีเถาะ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระอุปัชฌาย์ พระอดุลสารมุนี วัดท่าเกวียน ตำบลพนม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิทักษ์เขามากร วัดท่าเกวียน ตำบลพนม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระอนุสาวนาจารย์ พระสมุห์ปรีชา พนฺธมุตฺโต วัดท่าเกวียน ตำบลพนม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาฐานะ

ป.ธ.๙,น.ธ.เอก,ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

การศึกษา

พ.ศ.๒๔๙๘ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอพนมสารคาม(ปัจจุบันเป็นอำเภอราชสาส์น) จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.๒๕๐๗ สำเร็จชั้น มศ.๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม(สาขา ๑ วัดท่าเกวียน) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๐๑ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้ ป.ธ.๙ สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

มีความรู้และความชำนาญในงานด้านเลขานุการเป็นพิเศษ

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๒๐ - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ.๒๕๒๒ - เป็นรองเจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ.๒๕๒๖ - เป็นเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ-ปทุมวัน
พ.ศ.๒๕๒๘ - เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ.๒๕๓๒ - เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ.๒๕๓๗ - เป็นเจ้าคณะภาค ๘
พ.ศ.๒๕๔๔ - เป็นหัวหน้าพระธรรมฑูตสายที่ ๕
พ.ศ.๒๕๔๗ - เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ.๒๕๕๖ - เป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

งานศึกษา

พ.ศ.๒๕๑๑ - เป็นผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ.๒๕๓๒ - เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ.๒๕๐๘ - เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๑๓ - เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๒๔ - เป็นกรรมการตรวจร่างเฉลยข้อสอบบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ.๒๕๓๒ - เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ และวันสำคัญต่าง ๆ

- มีการทำพิธีวันมาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามประเพณีนิยมทั้งทางราชการและทางคณะสงฆ์ จนถึงปัจจุบัน

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๒๐ - เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวีราภรณ์
พ.ศ.๒๕๒๘ - เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวีราภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๔ - เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาเมธี
พ.ศ.๒๕๓๙ - เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติโสภณ
พ.ศ.๒๕๔๔ - เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฎ ที่ พระพรหมเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.๒๕๕๗ - สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสุวรรณมหาวิหารกรากร สุนทรอรัญญิกมหาปรินายก ดิลกกิจจานุกิจโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี" นับเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปแรกแห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม และเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์รูปที่ ๒๓ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์.

ปัจจุบัน - เป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
- เป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
- เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
- เป็นเจ้าคณะภาค ๘
- เป็นหัวหน้าพระธรรมฑูตสายที่ ๕
- เป็นประธานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

สถานที่ติดต่อ - วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
เบอร์โทรศัพท์ - ๐๒-๖๒๓-๑๒๘๑, ๐๒-๖๒๓-๑๒๘๒


รายงาน ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2551 เวลา 02:51:50 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง