..
พุทธสุภาษิต : วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ - คนล่วงทุกข์ได้เพราะความขยันมั่นเพียร.
    ประวัติ : พระวีรธรรมมุนี ป.ธ.๗

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระวีรธรรมมุนี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาประวัติ    นามสกุล :     ฉายา :

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๗ ประโยค, วท.บ.(อนุปริญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ พระฐานานุกรมใน พระพรหมเวที (สนิท)
พ.ศ. ๒๕๕๘ - เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวีรธรรมมุนี

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2553 เวลา 13:11:05 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง