..
พุทธสุภาษิต : ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ - การเกิดบ่อย ๆ ก็เป็นทุกข์.
    ประวัติ : พระครูศรีวิสุทธานุวัตร ป.ธ.๖

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระครูศรีวิสุทธานุวัตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาสมนึก    นามสกุล :     ฉายา : ถิรวํโส

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ---- เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูศรีวิสุทธานุวัตร

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:39:08 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง