..
พุทธสุภาษิต : สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมฺตตา สุภาวิตา - ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข.
    ประวัติ : พระครูวิสุทธิสุตคุณ

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระครูวิสุทธิสุตคุณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : พระมหาสายชล    นามสกุล : อยู่โพธิ์ทอง    ฉายา : สุภาจาโร

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อ-  

บรรพชา

อุปสมบท

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, วิทยาศาตร์บัณฑิต ม.สวนสุนันทา, ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.นิด้า

การศึกษา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

งานศึกษา

-

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ---- เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธิสุตคุณ

ปัจจุบัน -


รายงาน ณ วันที่ 13 ต.ค. 2552 เวลา 13:36:47 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง