..
พุทธสุภาษิต : สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา - ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา.
    ประวัติ : พระพรหมมังคลาจารย์

ข้อมูลทั่วไป
ราชทินนาม พระพรหมมังคลาจารย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ชื่อ(เดิม) ชื่อ : ธงชัย    นามสกุล : เอี่ยมสอาด    ฉายา : ธมฺมธโช

ภูมิลำเนา

เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖  บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บรรพชา

วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม
โดยมี พระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม
โดยมี พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยาฐานะ

น.ธ.เอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค, ศษ.บ. (มสธ.), ศึกษาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔ - สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๒๗ - สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. ๒๕๔๖ - สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๓ - สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานบริหารคณะสงฆ์

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓ - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
พ.ศ. - เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พ.ศ. - เป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งานศึกษา

พ.ศ. - ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
พ.ศ. - เป็นผู้ประสานงานดำเนินการก่อตั้ง สถาบันขงจื่อเขอถัง เป็นที่แรกในประเทศไทย

งานเผยแผ่

-

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๔ - เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ "พระครูศรีวิสุทธานุวัตร"
พ.ศ. ๒๕๓๕ - เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ."
พ.ศ. ๒๕๓๘ - เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชภาวนาวิกรม วิ."
พ.ศ. ๒๕๔๗ - เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพภาวนาวิกรม วิ."
พ.ศ. ๒๕๕๔ - เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมภาวนาวิกรม วิ."
พ.ศ. ๒๕๕๖ - เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่ "พระพรหมมังคลาจารย์"

ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
- ประธานมูลนิธิร่มฉัตร
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
- รองแม่กองธรรมสนามหลวง กำกับดูแลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


รายงาน ณ วันที่ 12 ม.ค. 2552 เวลา 22:45:49 น.
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง