..
พุทธสุภาษิต : สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ - การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง.

ทำเนียบเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อดีตถึงปัจจุบันวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้มีพระเถรานุเถระปกครองดูแลวัดตั้นแต่เริ่มแรกสร้างมาถึงปัจจุบันนี้ เท่าที่สืบได้ปรากฏหลักฐานมีดังนี้ คือ

 • รูปที่ ๑ พระครูถาวรสมณวงศ์ (เปลี่ยน) ต่อมาย้ายไปครองวัดปทุมคงคา เป็นพระราชาคณะที่ พระปรากรมมุนี.

 • รูปที่ ๒ พระครูวิริยานุกิจจารี (กล่อม)

 • รูปที่ ๓ พระครูวิริยกิจจากรี (โม)

 • รูปที่ ๔ พระอธิการโป๊ ธมฺมสโร

 • รูปที่ ๕ พระใบฎีกาขำ อินฺทโชโต

 • รูปที่ ๖ พระมหากิ๊ม สุวรรณชาติ

 • รูปที่ ๗ พระปริยัติบัณฑิต (คำ อาภารํสีเถร) รักษาการแทนเจ้าอาวาส อยู่ระยะเวลาประมาณ ๒ ปี.

 • รูปที่ ๘ พระมหาเจียม กมโล ป.ธ. ๕ น.ธ. เอก (ต่อมาลาสิกขา)

 • รูปที่ ๙ พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถร) ป.ธ. ๗ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ รวมเวลาที่ครองวัดนี้ ๔๔ ปี.

 • รูปที่ ๑๐ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) ป.ธ. ๙ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน.
 • ที่มา : หนังสือประวัติวัดไตรมิตวิทยาราม คณะกรรมการแผนกตำรา.


  www.wattraimitr-withayaram.com
  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง