..
พุทธสุภาษิต : สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ - ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว.

 • พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ : Thai Version |
 • English Version

 •         นับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) ประดิษฐาน ณ วิหารหลังปัจจุบันภายในวัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ปัจจุบันวิหารหลังดังกล่าวได้ทรุดโทรมลง กอปรกับมีนักท่องเที่ยวมาสักการบูชา และชื่นชมความงดงามยิ่งใหญ่ขององค์หลวงพ่อทองคำเป็นจำนวนมาก สถานที่ประดิษฐานแห่งนี้จึงคับแคบ ไม่เหมาะควรแก่คุณค่าและฐานะบารมีขององค์หลวงพ่อทองคำ

          ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชาคมนักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกับวัดไตรมิตรวิทยารามและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดให้มี “โครงการจัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม” ขึ้น ด้วยความมุ่งหวังว่าพระมหามณฑปหลังใหม่นี้ จะมีความวิจิตรงดงามควรค่าแก่องค์หลวงพ่อทองคำ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ด้วย          ในการรังสรรค์พระมหามณฑปให้มีความงดงามยิ่งใหญ่ สมฐานะบารมีขององค์หลวงพ่อทองคำ และมีเอกลักษณ์พิเศษคู่ควรกับกับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล การออกแบบพระมหามณฑปจึงได้ดำเนินการอย่างพิถีพิถัน โดยได้รวบรวมผู้มีอัจฉริยะภาพทางศิลปะระดับชาติในหลากหลายสาขามาร่วมกัน สร้างสรรค์พุทธสถาปัตกรรมทรงคุณค่าหลังนี้ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่ยึดถือเป็นหลักปรัชญาในการออกแบบ ดังต่อไปนี้

 • ความศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม เพื่อให้สมกับฐานะบารมีของหลวงพ่อทองคำ และเหมาะสมคู่ควรแก่การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็น โอกาสมหามงคลยิ่งนี้ จึงออกแบบโดยเน้นให้มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความรู้สึกสง่างาม น่าเกรงขาม ขณะเดียวกันก็รักษาคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไว้ครบถ้วนทั้ง พุทธศิลป์ สถาปัตยศิลป์ และวิจิตรศิลป์

 • ความมั่นคง ถาวร ด้วยมุ่งหวังให้เป็นภูมิสถาปัตยกรรมใหม่ของย่านเยาวราช และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสืบไปชั่วลูกหลาน ในการออกแบบจึงคำนึงถึงอายุของวัสดุการใช้งานเป็นหลัก โครงสร้างของอาคารจึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และคัดสรรวัสดุที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องความคงทนถาวร อาทิ หินอ่อน มาใช้ในการก่อสร้าง

 • ความร่วมสมัย ในการออกแบบพระมหามณฑปนี้ เน้นการออกแบบที่เรียบง่ายแต่สร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ประโยชน์ใช้สอย และบริบทแวดล้อมเป็นหลัก โดยรวมเอาพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นเข้าไว้ในอาคารหลังนี้ อันได้แก่ พระมหามณฑป พิพิธภัณฑ์ชุมชน และพื้นที่จอดรถ


 •         โครงการก่อสร้างพระมหามณฑปฯ เป็นการดำเนินงานและควบคุมดูแลออกแบบก่อสร้างร่วมกันระหว่างกรมศิลปากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๒ ปี

          ปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวกับพุทธศาสนิกชนได้เยี่ยมชมพระมหามณฑปฯ และนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ งานพิธีมหาสมโภชพระมหามณฑปฯ ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยความร่วมมือของคณะรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาทั้งหมด ๗ วัน ๘ คืน.


  ส่วนที่เกี่ยวข้อง :


           นำชมพระมหามณฑปฯ : ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช ชั้นที่ ๒
           นำชมพระมหามณฑปฯ : นิทรรศการพระพุทธรูปทองคำ ชั้นที่ ๓
           นำชมพระมหามณฑปฯ : พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ชั้นที่ ๔


  ขอขอบคุณ www.goldenbuddha-thailand.com ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล.
  มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง