..
พุทธสุภาษิต : ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ - การเกิดบ่อย ๆ ก็เป็นทุกข์.

ข่าวการศึกษา


กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา__ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบกำหนดการสอบธรรม สนามหลวงพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เสนอ เพื่อเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการการสอบทั่วทั้งประเทศ โดยมีกำหนดการสอบ ดังนี้

๑. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง.


๒. นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบวันที่ ๔ - ๕ - ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง.


๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ.


อนึ่ง ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม.------------------------

เกณฑ์การผ่าน (ทุกชั้นคะแนนเต็ม 400 คะแนน)


นักธรรมทุกชั้น ต้องได้ 280 คะแนนขึ้นไป และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 25 คะแนน.
ธรรมศึกษาทุกชั้น ต้องได้ 200 คะแนนขึ้นไป และไม่มีวิชาใดต่ำกว่า 26 คะแนน.ขอขอบคุณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล.


รายงาน ณ วันที่ 12 ต.ค. 2552 เวลา 15:36:01 น.  

มี 4 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
๗ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง