..
พุทธสุภาษิต : สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ - ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว.

ข่าวการศาสนา


ร่วมงานเสวนา “หลวงพ่อทองคำ ถอดรหัสพทุนนิธิพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “หลวงพ่อทองคำ...ถอดรหัสพุทธศิลป์สู่พุทธธรรม” ในวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เพื่อร่วมถอดรหัสความงดงาม และความยิ่งใหญ่ขององค์หลวงพ่อทองคำ ผ่านหลักธรรมคำสอน สู่วิถีปฏิบัติอย่างแยบยล

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ดังต่อไปนี้
สาขาพุทธปรัชญา
โดย พระเทพภาวนาวิกรม (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยาราม
- ตีความพุทธศิลป์สู่แก่นพระพุทธธรรม

สาขาสถาปัตยกรรม
โดย พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประยุกต์ศิลป์)
-คุณค่าและความหมายสถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์ (พระมหามณฑป)

สาขาพุทธศิลป์(สุโขทัย)
โดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักวิชาการด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมไทย
- การออกแบบพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พุทธลักษณะ ๕ หมวด
- ความงามและพุทธลักษณะหลวงพ่อทองคำ

สาขาการหล่อพระ
โดย นักวิชาการจากกรมศิลปากร
- การออกแบบ ปั้น หล่อ องค์พระในสมัยสุโขทัย

สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๒๖๒๓ ๓๓๒๙ (จำนวนจำกัด)
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
www.wattraimitr-withayaram.com.


รายงาน ณ วันที่ 28 ก.ค. 2553 เวลา 22:33:12 น.  

มี 9 รายการ [1] / 1

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง