..
พุทธสุภาษิต : สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมฺตตา สุภาวิตา - ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข.

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดแล้ว ! โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไตรมิตรฯวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ขอเชิญเยาวชนชาย อายุไม่เกิน ๑๘ ปี เข้าร่วมปลูกฝังความดีกับ "โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒" ปีที่ ๒๕

จุดประสงค์เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


ทั้งยังเป็นการได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม สนองคุณบิดามารดา ด้วยการเสียสละตนเข้ามาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการฝึกอบรมตนเอง ให้มีระเบียบวินัย มั่นคง และเข้มแข็ง เพื่อความสมบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดยระยะเวลาโครงการ จะเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาบรรพชาในโครงการทั้งสิ้น ๒๑ วัน.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคำสอนทางพระพุทธศาสนาในระหว่างปิดภาคการศึกษา

๒. เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ

๓. เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด

๔. เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนด้วยกันเอง

๕. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. ต้องเป็นชาย อายุ ๑๒-๑๖ ปี และมีความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒. ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

๓. มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่วิกลจริตหรือทุพพลภาพ

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อน่ารังเกียจ

๕. ไม่เป็นผู้ต้องคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างการตัดสินคดีความ

๖. เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

๗. ในวันสมัคร ผู้สมัครจะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครอง นำมามอบตัวด้วยตนเอง

๘. ผู้สมัครต้องมารายงานตัว ในวันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารพระมหามณฑปฯ

๙. ผู้สมัครต้องสามารถกล่าวคำขอบรรพชาได้ถูกต้องก่อนวันบรรพชา

๑๐. ผู้สมัครต้องมาฝึกซ้อมการบรรพชา ในวันที่ ๓-๔-๕-๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ชั้นที่ ๑ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ หากไม่มาฝึกซ้อม ถือว่าสละสิทธิ์


ระยะเวลาในการบรรพชา

ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

ลาสิกขา วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาในการบรรพชา ๒๑ วัน

สถานที่รับสมัครและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโครงการ
ติดต่อสอบถาม ขอระเบียบการ และยื่นใบสมัคร หรือมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ติดต่อได้ที่

พระสรภาณโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กุฏิ ๑๒ โทร. ๐-๒๖๒๓-๒๘๓๓, ๐๘๑-๒๘๕-๐๑๓๕

พระศรีรัตนากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส กุฏิ ๑๒ โทร. ๐-๒๖๒๓-๑๒๒๖, ๐๘๑-๔๐๕-๓๘๗๕

***หมายเหตุ***
ไม่มีการเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้บรรพชา หากไม่สามารถประสงค์จะเป็นเจ้าภาพได้

ทางวัดยินดีจะจัดหาผู้อุปถัมภ์บริขารสำหรับผู้บรรพชาให้ทั้งหมด.
๓๘๗๕


รายงาน ณ วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20:01:49 น.  

มี 119 รายการ [1] 2 3 4 5 6 7 8 / 8

ปฏิทินไตรมิตร

- ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเวลา
กิจกรรม - พิธีกรรม (คลิกเพื่ออ่าน)
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
๗ เมษายน ๒๕๖๒
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พิธีมหาพุทธาภิเษก "พระกริ่งเทพมังกรทอง"

มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน โปรดติดต่อ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง